Bygningen tre rekkverk p? konkrete tiltak

  • § 4-1. Tiltak som ikke krever s?knad og - Direktoratet for byggkvalitet Unntak fra krav i plan- og bygningslovgivningen for visse tiltak som behandles etter ..... Bygningen kan oppf?res i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.

  • § 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk - Direktoratet for ... (2) Mellom lave byggverk skal det v?re minimum 8,0 m innbyrdes avstand, med mindre det er truffet tiltak for ? hindre spredning av brann mellom byggverkene i...

  • § 12-17. Rekkverk - Direktoratet for byggkvalitet (1) Rekkverk skal ha h?yde og utforming som sikrer mot fall og sammenst?t. ... (5) For bygning med krav om tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om...

  • 10-10-1 - Tiltak unntatt fra byggesaksbehandling - N?tter?y kommune 1. okt 2010 ... Mindre tiltak p? bygning som er regulert til bevaring eller er SEFRAK-registrert, ... s?knadsplikt, men dette forutsetter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle som skal foretas av .... fra rekkverk til grense m? v?re 4,0 meter.

  • §§ 1-6, 20-1, 20-3 og 29-4 Tilbakemelding p? sp?rsm?l om hvilke ... 18. des 2014 ... 1-6 f?rste ledd f?rste punktum tilsvarer i hovedsak de tiltakene som er ... om den er frittliggende eller ikke, om den har rekkverk, samt hvilken st?rrelse ... av tiltaksbegrepet m? vurderes konkret opp mot hvilket arealform?l og ... Dette gjelder uavhengig av om terrassen er forbundet med bygningen eller ikke.

  • icon_pdf Roset?rnet barnehage ... - Bergen kommune bygningene med verneverdi innenfor de tre kategoriene og gitt Byantikvaren i oppdrag ? ... konkrete tiltak er planlagt, er det likevel vanskelig ? gi noe annet enn mer ..... Et opprinnelig smi- eller st?pejernsrekkverk rundt selve tomten er p? et...

  • antikvarisk dokumentasjon - Bergen kommune bygningene med verneverdi innenfor de tre kategoriene og gitt Byantikvaren i ... konkrete tiltak er planlagt, er det likevel vanskelig ? gi noe annet enn mer ..... vare p? for fremtiden, likes? det originale innvendige trappel?pet med rekkverk.

  • Ofte stilte sp?rsm?l - Randaberg Kommune 9. des 2014 ... Et tiltak er vanligvis de byggeplanene du har. ... og deretter noe inntrukket rekkverk e.l. for ? sikre niv?forskjeller over 0,5 ... Vi anbefaler ? kontakte kommunens byggesaksavdeling for ? f? en mer konkret vurdering for planlagt byggested. ... Med egenverdi menes bygninger som er vernet eller er tilknyttet en...

  • Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg oppgradere eksisterende bygninger til et forsvarlig sikkerhetsniv?. Ved tiltak p? ... Akseptabelt niv? m? vurderes i den konkrete saken det gjelder. ...... Tiltak mot radon fra grunnen i eksisterende bygninger kan i hovedsak deles inn i tre.

  • Hva skal du bygge, rive eller endre? | B?rum kommune 27. aug 2015 ... Blant annet om ulike tiltak og om det du ?nsker ? gj?re er s?knadspliktig ... S?knadspakke for mindre byggetiltak (pdf). Frittliggende bygning.