Wpc Outdoor Product Blog

 • Ar som flatem?l - Matematikk.org Ar som flatem?l. Sp?rsm?l: Rune, 12. Hva er ar n?r det er snakk om arealm?l? Svar: Hei, Rune! 1 ar = 100 m2. 1 dekar = 10 ar = 1000 m2. 1 hektar = 10 dekar = 100 ar = 10 000 m2. 1 dekar kalles ogs? ofte for 1 m?l. Vennlig hilsen, Oraklet. Publisert: 24.02.2010...

 • Skogvern som klimatiltak - Norsk institutt for naturforskning ne i Vedlegg 1. Erik Framstad ved NINA har v?rt prosjektleder og har v?rt ansvarlig for utredningen av verdifulle skogtyper for biomangfoldet, samt redigering av ... aktivitet kan ha stor betydning for i hvilke regioner og skogtyper vi finner det rikeste artsmangfoldet og flest r?dlistete arter (jf f.eks. Gjerde & Baumann. 2002...

 • Dokumentasjon av milj?verdier i n?kkelbiotoper ... - Skogtiltaksfondet Gjerde, I. & S?tersdal, M. 6. NIBIO RAPPORT / VOL.: 1, NR.: 65, 2015. 2 HVA ER MIS? -‐ PRINSIPPER OG OPPBYGNING. 2.1 Komplement?re milj?er for r?dlistearter. MiS er et registreringsopplegg rettet inn mot livsmilj?er i skog som er s?rlig rike p? sjeldne og truete arter. Disse ble i utgangspunktet funnet frem til ved ?...

 • Seks land i Afrika p? to uker - Escape Travel Her f?r man en skikkelig kulturopplevelse med trommer, dans og sang. I tillegg en smak av hva Afrika har ? by p? n?r det gjelder mat. Hva med litt krokodillekj?tt eller en annen afrikansk spesialitet? Overnatting Victoria Falls Safari Lodge, 2 netter. Frokost, 1 lunsj, 1 middag ved MakuwaKuwa Restaurant, 1 middag ved Boma...

 • hektar – Store norske leksikon 15. aug 2017 ... Hektar er en arealenhet med basis i metersystemet som tilsvarer 10 000 kvadratmeter. Symbolet for hektar er ha. 1 ha = 10 dekar = 100 ar = 10 000 m2 100 ha = 1 km2Enheten hektar inng?r ikke i SI-systemet. I SI-systemet angis det samme arealet som kvadrathektometer: 1 hm2 = 1 ha.

 • Insektetere og flaggermus - NTNU 1 Helt fossilt! Fra dinosaurer til oljealderen. Flere forfattere. 2004. 57 s. 2 Fauna i endring. Hva har skjedd med fugler og pattedyr p? hundre ?r? Olav Hogstad. ..... ca. 65 ha, hunnen ca. 10 ha. Her farter hannen omkring, lenger og raskere enn hunnen, opptil 3 km i l?pet av natta mot hunnens knapt. 1 km. Siden dyrene er...

 • Alpakka? ? Alpakka Sigdal Bilde 1 av 5. Hva trenger du for ? ha en alpakka? Avhengig av kvaliteten p? beite, vil du trenger om ett hektar land for inntil seks alpakkaer. Det er fint med ett h?yt sauegjerde p? ca 120 cm. Dyra skal ikke gjerdes inne med piggtr?d, da de kan sette seg skikkelig fast p? grunn av den lange fiberen. Vi anbefaler ikke ? holde to...

 • Utilsiktede konsekvenser i rovviltforvaltningen. - Tidsskriftet Utmark Dette kom tydelig fram gjennom nyhetsdekning og leserbrev, og det ble ogs? avdekket gjennom forskning i omr?det i perioden f?r gjerdet ble satt opp (Skogen et al. 2010). I tillegg til den estetiske p?virkningen p? landskapet, var det stor bekymring for hva gjerdene ville ha ? si for viltets vandringer i omr?det. Flere snakket...

 • Kap. 7 Hagemark 1 arter, for eksempel jordn?tt og kystmaure, mens tilsvarende typer i innlandet kan inneholde var- rnekrevende arter som engtj?reblom. ... hager, kan ha samme grunnforhold og tiln?r- met likt artsinnhold i feltsjiktet. I tillegg til naturforholclene p? stedet er hagemarkene mye preget av de husdyra som beiter der, og hvor. 85...

 • Forskrift om husdyrgj?dsel - Lovdata 11. feb 2002 ... Gj?dselkum med vegg som n?r mindre enn 1,5 meter over terreng, og gj?dseldam, skal ha gjerde slik at samlet h?yde fra terreng til toppen p? gjerde er minst 1,5 meter. Kumvegg som n?r mer enn 1,5 meter over terreng, skal ha klatreavviser p? toppen. Gj?dselkum og landkum skal utstyres med innvendige...

 • fakta Skoglandskapet - Milj?forhold og p?virkninger p? r?dlistearter bj?rkeskog)1,2. Skog er da definert som arealer med mer enn 6 tr?r per dekar som er eller kan bli over 5 meter h?ye2. Tr?r som ellers finnes spredt i fjellet, ..... skog (dvs er vurdert ? ha minst 20 % av sine fore- komster i skog)16 (Figur 4). N?r det tas hensyn til ulikheter i definisjonene for skogsarter5 og r?dlistede.

 • OL i Sotsji 2014: Ikke bare lek - Amnesty International Norge Hva er ditt r?d til utenlandske journalister som kommer til Sotsji? – Mitt viktigste r?d er ? gj?re grundige forberedelser. Sett deg inn i forholdene i regionen, les .... (Georgia).1. I siste fase konkurrerte Sotsji med Salzburg og PyeongChang. I den avgj?rende avstemningen ble Sotsji foretrukket av 51 IOC-medlemmer, mens...

 • Produksjon av sitkagran (Picea sitchensis) med ... - bibsys brage H?gskolen i Hedmark H?gskoleadministrasjonen Postadresse: 2418 Elverum Bes?ksadresse: L?rerskolealléen 1. Telefon +47 62 43 00 00 ... seinare tid har treslaget uheldigvis vist seg ? ha stor spreiingsevne, samt at plantefelta gjev ...... sitkagran og andre framande bartreslag p? Vestlandet (Gjerde, 1993), dette betyr at.

 • Funcom - kommende nyheter og tall - HegnarOnline - Debattforum RE^1: Funcom - kommende nyheter og tall. I Q1 rapporten stod det disse to spillene skulle starte pre-production i slutten av 2017, men n? er det snakk om disse starter opp n?r SWL og CE krever mindre ressurser. Enten krever SWL/CE for mye ressurser, Funcom f?r ikke tak i folk eller s? velger Funcom ?...

 • Kartlegging av typisk h?gmyr ved hjelp av flybilder. ?stfold ... - NTNU NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2015-3: 1-367. ..... Det er tolka og kartlagt 373 myrlokaliteter gjennom arbeidet med prosjektet, og figur 1 viser hvor ... 7185 ha. Av dette er ca. 4375 ha typisk h?gmyr, og arealet er fordelt p? 520 myrmassiver, der det minste er 0,2 ha og det st?rste er 180,5 ha. My- rene ligger...

 • Kulturlandskap, g?rd og gjerde p? J?ren - Arkeologi i nord - blogger 20. des 2004 ... Hva gravhaugene fra eldre bronsealder p? J?ren ang?r, peker R?nneseth p? at de finnes s? vel p? sm? som p? store g?rder, og s? vel p? g?rder ..... best?r av enkeltg?rder, og det kan med utgangspunkt i de bevarte, innhegnede ?krene vises at det dyrkede arealet har v?rt begrenset til 1-2.5 hektar pr.

 • La oss skyte tigere - Ytring - NRK 9. mai 2015 ... B?nder mener da at vi ikke kan ha ulv, gaupe, bj?rn og jerv, spesielt ulven, fordi den er s? prektig, ikke n?dvendigvis jerven. Det er ikke logikk. .... Vi burde senket overpopulasjonen av sau til mellom 1/10 og 1/100 av hva vi har n? for at dette skal v?re en b?rekraftig n?ring og ikke rovdrift p? natur og milj?.

 • Foie gras p? etisk vis - DN.no 10. des 2015 ... Hvert ?r blir nye gjess f?dt, halvt ville, halvt husvarme, med en genetikk som gj?r at de overspiser n?r kulden setter inn og lager foie gras uten ? bli tvangsf?ret. Mye av trikset bak Eduardo Sousas etiske foie gras ligger i familieg?rdens geografiske plassering i Extremadura, Spania. B?de ved at den holder til...

 • Gravende j?lebukk hindrer skogbrann | forskning.no For ? finne ut hvordan den fjonge fuglen p?virker skogen, gjerdet forskerne inn noen omr?der, slik at den ikke kunne komme til skogbunnen der. ... Den fj?rkledte spradebassen fjernet over 1,6 tonn med blader og rusk per hektar skogbunn (en hektar er et omr?de p? 100 ganger 100 meter), over en ni m?neders periode.

 • H?ndbok R761 Prosesskode 1 - Standard ... - Statens vegvesen RETNINGSLINJE. H?ndbok R761. Prosesskode 1. Standard beskrivelse for vegkontrakter. Hovedprosess 1-7. Vegdirektoratet. 5. R761 ..... Byggherren velger detaljeringsgrad iht. hva som er hensiktsmessig. Beskrivelsen p? ... mangle eller ha ufullstendige beskrivelser, gjelder de relevante bestemmelser/anbefalinger i.